Regulamin wypożyczalni samochodów

REGULAMIN PORTALU TRANSAKCYJNEGO  ORAZ OGÓLNE WARUNKI UMOWY NAJMU POJAZDU

I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE. DEFINICJE.

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z portalu transakcyjnego dostępnego pod adresem www.aiken-car.pl w tym zawierania Umów najmu za pośrednictwem tego portalu. W dalszej części Regulaminu portal transakcyjny nazywany jest „Portalem”.
 2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem w rozumieniu art. 8 ust. 1 pkt 1) ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Najemcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
 3. Wynajmującym, a także operatorem Portalu, jest spółka pod firmą: AIKEN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w Szemudzie (84217), przy ulicy Rzemieślniczej 11, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000556200, REGON: 361439740, NIP: PL5862296975. Telefon kontaktowy: (+48) 666 061 061, (+48) 58 350 88 88, e-mail: info@aiken-car.pl.
 4. Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców KRS jest dostępna do pobrania pod adresem Portalu lub adresem internetowym Ministerstwa Sprawiedliwości.
 5. Wynajmujący jest podatnikiem podatku od towarów i usług (VAT).
 6. Korzystanie z Portalu wymaga spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Najemca następujących minimalnych wymagań technicznych:
  (1) wykorzystywanie dowolnej przeglądarki internetowej (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera, Google Chrome lub innej),
  (2) włączonej w przeglądarce obsługi apletów Javy.
 7. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają:
  1) Wynajmujący – spółkę określoną w pkt. I.3;
  2) Najemca – osobę fizyczną, która ukończyła 26 rok życia(zarówno prowadzącą, jak i nieprowadzącą działalności gospodarczej) lub osobę prawną bądź jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która za pośrednictwem Portalu składa Zamówienie i zawiera Umowę najmu. Postanowienia o Najemcy mają zastosowanie zarówno do przedsiębiorców jak i konsumentów w rozumieniu przepisów prawa, chyba że z postanowienia Regulaminu wynika co innego;
  3) Regulamin – niniejszy Regulamin portalu transakcyjnego oraz Ogólne warunki Umowy najmu Pojazdu;
  4) Polityka Prywatności – stosowane przez Wynajmującego zasady postępowania z danymi osobowymi Najemcy, w tym zachowania bezpieczeństwa i poufności pozyskanych danych,
  5) Polityka Cookies – stosowane przez Wynajmującego zasady postępowania z plikami cookies,
  6) Pojazd – samochody przeznaczone do wynajmu prezentowane za pośrednictwem Portalu;
  7) Umowa najmu – umowa najmu rzeczy w rozumieniu Kodeksu cywilnego zawierana pomiędzy Najemcą, a Wynajmującym, której przedmiotem jest Pojazd;
  8) Zamówienie – oświadczenie woli Najemcy, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy najmu, określające w szczególności Pojazd, który ma być wynajęty oraz okres najmu.
 8. Działalność Wynajmującego jest prowadzona na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza nim.
 9. Wynajmujący zastrzega sobie prawo do żądania od Najemcy dodatkowych informacji w przypadku wątpliwości, co do legalności transakcji, a także wieku osoby fizycznej, i nieprzystąpienia bądź odstąpienia od Umowy najmu w przypadku braku podania informacji dodatkowych lub w przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających realizację Umowy najmu, na które Wynajmujący nie miał wpływu.
 10. Najemca może uzyskać dostęp do Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej Portalu oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

II. OGÓLNE WARUNKI KORZYSTANIA Z PORTALU.

 1. Portal przeznaczony jest dla osób fizycznych, osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, które posiadają pełną zdolność do czynności prawnych.
 2. Korzystanie z Portalu wymaga akceptacji Regulaminu oraz Polityki Prywatności oraz Polityki Cookies.
 3. Wynajmujący w celu potwierdzenia ukończenia 26 roku życia Najemcy będącego osobą fizyczną jest uprawniony do domagania się przesłania drogą elektroniczną scanu dokumentu potwierdzającego tożsamość. Brak spełnienia przez Najemcę tego warunku wyklucza możliwość zawarcia Umowy najmu i wyłącza wszelkie roszczenia Najemcy. Scan dowodu tożsamości jest niszczony przez Wynajmującego niezwłocznie po zakończeniu transakcji. Postanowienia niniejszego podpunktu stosuje się odpowiednio do osób reprezentujących Najemcę będącego osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej.
 4. Umowy najmu zawierane są zgodnie z obowiązującymi przepisami, a w szczególności zgodnie z ustawą o swobodzie działalności gospodarczej, Kodeksem cywilnym, ustawą o prawach konsumenta.
 5. Zawartość Portalu nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu cywilnego, a jedynie obejmuje informację handlową, prezentację Pojazdów i zaproszenie do składania ofert. Najemca zastrzega sobie prawo zmiany wysokości Czynszu Najmu oraz Kar umownych i Opłat Dodatkowych podanych w Portalu. Zawartość Portalu nie stanowi reklamy prezentowanych Pojazdów.
 6. Chwilą zawarcia Umowy najmu jest przyjęcie przez Wynajmującego Zamówienia, tj. oferty wynajmu Pojazdu złożonej drogą elektroniczną określającej w szczególności Pojazd oraz okres najmu.
 7. Okresem świadczenia Wynajmującego na rzecz Najemcy jest okres najmu.
 8. Najemca zobowiązany jest w szczególności do: (1) niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich, (2) korzystania z Portalu w sposób niezakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania i urządzeń, (3) niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Portalu niezamówionej informacji handlowej (spam), (4) korzystania z Portalu w sposób nieuciążliwy dla innych Najemców lub Gości oraz dla Wynajmującego, (5) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Portalu jedynie w zakresie własnego użytku osobistego, (6) korzystania z Portalu w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

III. WARUNKI SKŁADANIA ZAMÓWIEŃ I MOMENT ZAWARCIA UMOWY.

 1. Zamówienie w Portalu Najemca może złożyć przez 7 dni w tygodniu 24 godziny na dobę drogą elektroniczną poprzez Portal, a także za pośrednictwem wiadomości e-mail wysłanej na adres info@aiken-car.pl
 2. Niezwłocznie po złożeniu Zamówienia Najemca otrzyma e-mailem wiadomość, że Zamówienie dotarło do Wynajmującego.
 3. Przyjęcie Zamówienia do realizacji zostanie potwierdzone Najemcy drogą elektroniczną za pośrednictwem wiadomości e-mail, a w braku lub niedostępności Pojazdu Wynajmujący przekaże taką informację lub zaproponuje inny Pojazd.
 4. W Zamówieniu należy podać: (1) imię i nazwisko lub firmę Najemcy, (2) imię i nazwisko osoby reprezentującej Najemcę jeśli została ustanowiona, (3) numer telefonu, (4) adres e-mail, (5) adres siedziby lub miejsce zamieszkania (miejscowość, kod pocztowy, ulica), (6) określenie wybranego Pojazdu lub jego typu, (7) okres najmu.
 5. Jeżeli Najemca, za dodatkową opłatą, zamówił wydanie lub zwrot Pojazdu w miejscu innym niż siedziba Wynajmującego do realizacji Zamówienia konieczne jest podanie adresu pod którym ma zostać wydany lub zwrócony Pojazd.
 6. W przypadku podania nieprawdziwych, niepełnych lub błędnych danych, Wynajmujący ma prawo skontaktowania się z Najemcą w celu ich uzupełnienia lub skorygowania. Jeśli kontakt nie będzie możliwy Wynajmujący jest uprawniony do anulowania Zamówienia co nie stanowi podstawy do wysuwania roszczeń wobec Wynajmującego.
 7. Niektóre Pojazdy mogą być w danej chwili niedostępne (oznaczone informacją „Brak” lub „Niedostępne”), co uniemożliwia Zamówienie ich w danej chwili, i nie stanowi podstawy do wysuwania roszczeń wobec Wynajmującego.
 8. Jeżeli Najemca wyraża wolę przedłużenia okresu najmu zobowiązany jest najpóźniej na jeden dzień przed planowaną datą zakończenia Najmu poinformować o tym Wynajmującego za pomocą wiadomości e-mail, w której należy wskazać co najmniej: (1) numer Zamówienia, (2) imię i nazwisko lub firmę Najemcy, (3) numer telefonu, (4) nowy okres najmu.
 9. Umowa najmu zawierana jest w momencie zaakceptowania oferty Najemcy przez Wynajmującego, to jest w momencie otrzymania przez Najemcę wiadomości e-mail określonej w podpunkcie 2. powyżej.

IV. CZYNSZ NAJMU I OPŁATY DODATKOWE.

 1. Czynsz Najmu oraz Opłaty Dodatkowe określone są w Cenniku udostępnianym przez Wynajmującego w Portalu. Opłatami Dodatkowymi są wszelkie opłaty i koszty, które nie są Czynszem Najmu, w tym Kary umowne.
 2. Czynsz Najmu oraz Opłaty Dodatkowe wyrażona są w złotych polskich i są cenami brutto, tj. zawierają należne podatki w aktualnie obowiązującej wysokości.
 3. Wydanie i zwrot Pojazdu w miejscu innym niż siedziba Wynajmującego nie są wliczone w czynsz najmu, ale stanowią odrębną opłatę wskazaną w Cenniku.
 4. Najem potwierdzany jest fakturą VAT.
 5. Pojazd jest ubezpieczony, posiada ubezpieczenie OC, AC i NNW. Zakres ubezpieczenia Pojazdu nie obejmuje jednak wszelkich szkód, w szczególności nie obejmuje szkód w przypadku: (1) ucieczki prowadzącego pojazd z miejsca wypadku, (2) złożenia nieprawdziwego oświadczenia co do miejsca, czasu, okoliczności i przyczyn powstania szkody, (3) prowadzenia Pojazdu w stanie po zażyciu narkotyków lub środków psychotropowych lub alkoholu oraz bez ważnego prawa jazdy.
 6. Zakres ubezpieczenia nie obejmuje kradzieży Pojazdu w przypadku gdy nie zostaną zwrócone Wynajmującemu kluczyki lub/i dokumenty Pojazdu oraz w przypadku, gdy Pojazd nie został właściwie zabezpieczony przed kradzieżą i włamaniem. W tym
  przypadku Najemca ponosi odpowiedzialność na zasadach określonych w Regulaminie lub przepisach prawa.
 7. Najemca zobowiązuje się do ponoszenia kosztów związanych z korzystaniem z Pojazdu i jego eksploatacją, w szczególności kosztów paliwa, smarów i płynów technologicznych, opłat, i innych ciężarów związanych z posiadaniem i używaniem Pojazdu, a także, kosztów parkowania, mandatów karnych, kosztów postępowań w sprawach o wykroczenia, karnych i cywilnych, związanych z posiadaniem oraz używaniem Pojazdu przez Najemcę z (wyłączeniem przypadków, gdy odpowiedzialność ponosi wyłącznie Wynajmujący) oraz inne koszty określone w Regulaminie lub przepisach prawa, w tym napraw, za które odpowiedzialność ponosi Najemca.
 8. Wysokość Kar umownych, o których mowa w Regulaminie została określona w Cenniku, o którym mowa w podpunkcie 1. niniejszego punktu (IV).
 9. Wynajmujący zastrzega sobie prawo dochodzenia naprawienia szkody w pełnej wysokości na zasadach ogólnych w przypadku, gdy szkoda wyrządzona przez Najemcę przewyższa kwotę kary umownej.
 10. Najemca zobowiązany jest ponadto do uiszczenia Kaucji w wysokości określonej w Cenniku. Kaucja jest przyjmowana w gotówce lub przelewem (bez użycia terminalu płatniczego). Kaucja jest zwracana po rozliczeniu umowy najmu. Kaucja jest zwracana w wysokości nominalnej, po dokonaniu ewentualnych potrąceń. Kaucja nie jest oprocentowana.
 11. Wynajęcie Pojazdu na jeden dzień wiąże się z opłatą przygotowawczą określoną w Cenniku.

V. PŁATNOŚĆ.

 1. Najemca dokonuje zapłaty Czynszu Najmu i Opłat Dodatkowych w wysokości podanej przez Wynajmującego na podstawie Cennika.
 2. Zapłata Czynszu Najmu i Opłat Dodatkowych może być zrealizowana poprzez: 1) zapłatę kartą kredytową i e-przelewem, 2) zapłatę za pośrednictwem systemu PayU obsługiwanego przez PAYU S.A., 3) zapłatę w formie przelewu bankowego, zawierającego w tytule oznaczenie: [zapłata czynszu z umowy najmu nr: dot. samochodu nazwa pojazdu] i dokonanego bezpośrednio na rachunek bankowy Wynajmującego: AIKEN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w Szemudzie (84-217), przy ulicy Rzemieślniczej 11, numer: PLN 95 1140 2004 0000 3202 7665 6426 EUR PL46114020040000311205257854 BIC/SWIFT code: BREXPLPWMBK
 3. Za chwilę dokonania zapłaty uważa się datę uznania rachunku bankowego Wynajmującego.
 4. Wynajmujący może, według swego uznania, dodać kolejny sposób zapłaty Czynszu Najmu, który będzie wyraźnie oznaczony w Portalu.
 5. Najemca, który dokonał wyboru sposobu płatności potwierdza dokonanie płatności poprzez kliknięcie przycisku „Zamawiam i płacę” lub tożsamego w treści.

VI. BRAK MOŻLIWOŚCI ODSTĄPIENIA OD UMOWY PRZEZ NAJEMCĘ BĘDĄCEGO KONSUMENTEM.

 1. Postanowienia niniejszego punktu (VI) mają zastosowanie wyłącznie do Najemcy będącego konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego.
 2. Konsument przyjmuje do wiadomości, że zgodnie z art. 38 pkt 12) ustawy o prawach konsumenta nie przysługuje mu prawo do odstąpienia, ponieważ w Umowie najmu oznaczono okres świadczenia usługi przez Wynajmującego, będący okresem najmu.

VII. REKLAMACJE.

 1. Reklamacje należy kierować, w szczególności na adres korespondencyjny Wynajmującego: AIKEN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, Szemud (84-217), ulica Rzemieślnicza 11, a także za pośrednictwem innych środków komunikacji: telefon kontaktowy: (+48) 58 350 88 88 e-mail reklamacja@aiekn-car.pl
 2. Wynajmujący rozpatruje reklamację w terminie 14 dni od jej otrzymania.
 3. W reklamacji Najemca, w miarę możliwości, powinien podać przynajmniej: imię, nazwisko, adres korespondencyjny, adres e-mail, informację odnośnie transakcji, ewentualnie funkcjonowania Portalu.
 4. Procedura reklamacyjna obejmuje w szczególności zapoznanie się z twierdzeniami Najemcy, a następnie ich weryfikację na podstawie postępowania sprawdzającego prowadzonego przez Wynajemcę wśród pracowników obsługujących Zamówienie.

VIII. PRYWATNOŚĆ I DANE OSOBOWE.

 1. Dane osobowe podane przez Najemcę w trakcie składania Zamówienia są przetwarzane przez Wynajmującego wyłącznie w celu prawidłowej realizacji Umów najmu i nie będą udostępniane podmiotom trzecim, o ile nie wystąpią okoliczności zobowiązujące albo uprawniające Wynajmującego do takiego udostępnienia na podstawie przepisów prawa.
 2. Dane osobowe Najemcy mogą być także przekazywane podmiotom wykonującym czynności związane z realizacją Umów najmu na rzecz Najemcy.
 3. Najemca ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, jak również do ich poprawiania. Najemca ma prawo żądać zaniechania przetwarzania podanych przez siebie danych poprzez usunięcie ich z bazy danych, jednak w takim przypadku dalsze korzystanie z Portalu może okazać się niemożliwe, a Wynajmujący może zaprzestać świadczenia usług na rzecz Najemcy.
 4. Najemcy ma obowiązek aktualizowania swoich danych osobowych przekazanych Wynajmującemu w związku z Umową najmu.
 5. Najemcy może wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowych, promocyjnych i marketingowych środkami komunikacji elektronicznej, w szczególności za pomocą poczty elektronicznej, zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną. W takim wypadku dane osobowe Najemcy mogą być przetwarzane przez Wynajmującego także do celów reklamy, badania rynku oraz zachowań i preferencji z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości usług świadczonych przez Wynajmującego, co także obejmuje zgoda wyrażona przez Najemcę.
 6. Administratorem danych osobowych udostępnionych przez Najemcę jest spółka pod firmą: AIKEN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w Szemudzie (84-217), przy ulicy Rzemieślniczej 11.
 7. Administrator przetwarza dane osobowe Najemcy w zakresie niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany, rozwiązania oraz prawidłowej realizacji Umów najmu.
 8. Najemca, poprzez akceptację odpowiednich klauzul zawartych w formularzu Zamówienia, wyraża zgodę na: (1) przetwarzanie danych w celach związanych z obsługą Najemcy i świadczeniem usług przez Wynajmującego, (2) przekazywanie Najemcy informacji handlowej i marketingowej w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną przez Wynajmującego, o ile dokonał zapisu na newslettera.
 9. Administrator jest zwolniony ze zgłoszenia zbioru danych Najemców właściwemu organowi, ze względu na świadczenie na rzecz Najemców usług na podstawie umów cywilnoprawnych.

VIII. WARUNKI WYNAJMU POJAZDU.

 1. Najemcą może być osoba pełnoletnia, która nadto ukończyła 26 lat, posiadająca ważne prawo jazdy uprawniające do prowadzenia konkretnego typu Pojazdu.
 2. Ilekroć w niniejszym punkcie (IX) mowa o Najemcy należy przez to rozumieć także osobę reprezentującą Najemcę, która wpisana jest w treści Zamówienia.
 3. Kierowcą Pojazdu może być tylko Najemca lub osoba przez niego wskazana i wpisana w Zamówienia jako kierowca. Najemca ponosi odpowiedzialność za działanie innych kierowców tak samo jak za swoje. Kierowca musi mieć ukończony 26 rok życia.
 4. Najemca zobowiązany jest do okazania Wynajmującemu, najpóźniej przy wydaniu Pojazdu dokumentów potwierdzających jego wiek oraz uprawnienia do prowadzenia konkretnego typu Pojazdu. Osoba reprezentującą Najemcę zobowiązana jest złożyć u Wynajmującego dokument potwierdzający swoje umocowanie, w szczególności pełnomocnictwo. Osoba reprezentująca Najemcę będącego osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej zobowiązana jest także złożyć wydruk odpowiadający aktualnej informacji z KRS. Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą zobowiązana jest złożyć aktualny wydruk z CEIDG.
 5. Wydanie i zwrot Pojazdu następuje w siedzibie Wynajmującego lub w innym miejscu wskazanym przez Najemcę. Wydanie i zwrot Pojazdu w miejscu innym niż siedziba Wynajmującego związane jest z dodatkową opłatą określoną w Cenniku.
 6. Wydanie Pojazdu Najemcy, a także zwrot Pojazdu Wynajmującemu odbywa się na podstawie protokołu przekazania.
 7. Nie jest możliwe wydanie Pojazdu osobie nie będącej Najemcą lub osobą go reprezentującą.
 8. W przypadku niezwrócenia przez Najemcę Pojazdu, w terminie określonym w Umowie najmu Najemca zobowiązany będzie do zapłaty Wynajmującemu kary umownej w wysokości określonej w Cenniku.
 9. Najemca otrzymuje sprawny technicznie Pojazd bez usterek oraz jakichkolwiek uszkodzeń. Wszelkie uwagi dot. stanu technicznego, wyglądu wewnętrznego, zewnętrznego i zauważonych uszkodzeń zawiera protokół przekazania.
 10. Najemca zobowiązany jest zwrócić Pojazd w terminie określonym w zamówieniu, chyba że przedłużył najem Pojazdu na kolejny określony okres. Niezwrócenie Pojazdu w terminie wiąże się z obowiązkiem zapłaty kary umownej określonej w Cenniku. Brak zwrotu Pojazdu w ciągu 8 godzin od planowanej godziny zwrotu Pojazdu może spowodować uruchomienie przez Wynajmującego postępowania, w szczególności przed Policją, związanego z utratą Pojazdu. Kosztami postępowania, o których mowa w zdaniu poprzednim zostanie obciążony Najemca.
 11. Najemca zobowiązuje się używać Pojazd zgodnie z jego przeznaczeniem, właściwościami oraz instrukcjami producenta (dostępnymi w siedzibie Wynajmującego), wskazówkami Wynajmującego, a także zgodnie z przepisami prawa. Najemca nie może użytkować Pojazdu do innych celów niż wynikające z postanowień Regulaminu lub przepisów prawa. Najemca nie może w szczególności wykorzystywać Pojazdu do udziału w imprezach samochodowych, testach samochodów, transportu ładunków łatwopalnych, materiałów trujących oraz niebezpiecznych, pomocy w działaniach sprzecznych z prawem.
 12. Najemca zobowiązuje się dbać o Pojazd i utrzymywać go w dobrym stanie, w szczególności uwzględniając właściwość Pojazdu, jego zewnętrzny jak i wewnętrzny wygląd oraz wymagania określone przepisami prawa. Dobry stan, o którym mowa w zdaniu poprzednim, oznacza stan niepogorszony w stosunku do stanu z dnia wydania Pojazdu Najemcy, z uwzględnieniem jego normalnego zużycia.
 13. Najemca zobowiązany jest obserwować wszelkie nieprawidłowości związane z technicznym działaniem Pojazdu. Najemca jest zobowiązany do regularnej kontroli pojazdu – codzienne sprawdzenie poziomu oleju, płynu spryskiwacza, płynu chłodzącego i hamulcowego oraz sprawdzenie oświetlenia i upewnienia się, iż spełnia on wszelkie warunki konieczne do bezpiecznej jazdy. W przypadku pojawienia się lampki kontrolnej na desce rozdzielczej Najemca zobowiązany jest do powiadomienia Wynajmującego.
 14. Najemca nie ma prawa oddać Pojazdu osobie trzeciej do bezpłatnego używania lub w podnajem.
 15. Zabronione jest palenie tytoniu w Pojeździe, przewożenie zwierząt oraz holowanie innych pojazdów oraz przyczep.
 16. Bezwzględnie zabronione jest prowadzenie Pojazdu pod wpływem alkoholu lub innych używek w szczególności narkotyków, środków odurzających.
 17. Pojazdem można przewozić jedynie taką liczę osób, która jest przewidziana w dowodzie rejestracyjnym Pojazdu. Nie zezwala się przewożenia ładunków powyżej dopuszczonego obciążenia, ładunków łatwopalnych i brudzących Pojazd.
 18. Najemca ma obowiązek właściwego zabezpieczenia Pojazdu, w tym przed kradzieżą i włamaniem, w szczególności nie wolno pozostawiać w Pojeździe dokumentów Pojazdu, kluczyków oraz koniecznym jest prawidłowe zamykanie Pojazdu.
 19. Najemca nie może, bez uprzedniej pisemnej zgody Wynajmującego, zmieniać przeznaczenia Pojazdu ani dokonywać jakichkolwiek zmian w Pojeździe, a w szczególności instalować dodatkowego wyposażenia.
 20. Najemca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody powstałe w wyniku użytkowania przez niego Pojazdu niezgodnie z przepisami prawa lub Regulaminem, a także za szkody, których zgodnie z umową ubezpieczenia nie pokrywa ubezpieczyciel. W szczególności Najemca ponosi także odpowiedzialność za szkody, które powstały podczas prowadzenia Pojazdu przez nieuprawnione osoby lub niewłaściwy załadunek lub niewłaściwą obsługę Pojazdu, a także szkody z winy umyślnej Najemcy oraz spowodowane jego niedbalstwem lub lekkomyślnością, prowadzeniem Pojazdu po spożyciu alkoholu, narkotyków, środków odurzających oraz użyciem Pojazdu niezgodnie z przeznaczeniem np. udział w zawodach sportowych.
 21. Najemca ponosi również pełną odpowiedzialność za usterki mechaniczne Pojazdu powstałe z jego winy i nie podlegające naprawie gwarancyjnej, zgodnie z zasadami przewidzianymi w Regulaminie, w szczególności spowodowane zatankowaniem niewłaściwego paliwa.
 22. W przypadku odmowy wypłaty odszkodowania przez ubezpieczyciela z winy Najemcy z powodu braku złożenia przez kierowcę pisemnego oświadczenia co do miejsca, czasu, okoliczności i przyczyn powstania szkody lub nieprzedłożenia jakichkolwiek dokumentów wymaganych przez ubezpieczyciela, Najemca zobowiązany jest do zapłaty pełnych kosztów naprawy powstałej szkody.
 23. Najemca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody wyrządzone z winy własnej, kierowcy oraz pozostałych pasażerów Pojazdu osobom trzecim podczas trwania Umowy najmu, niepokryte uzyskanym odszkodowaniem z ubezpieczenia Pojazdu lub nieobjęte ubezpieczeniem.
 24. Wynajmujący nie odpowiada za naruszenie przez Najemcę lub kierowcę przepisów o ruchu drogowym oraz wszelkie opłaty, płatności, mandaty, kary, które powstały w związku z użytkowaniem pojazdu przez Najemcę. W przypadkach, o których mowa w zdaniu poprzedzającym Najemca zobowiązany jest do pokrycia wymienionych kar pieniężnych opłat itp. złożenia stosownych zeznań lub wyjaśnień.
 25. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za ruchomości pozostawione i przewożone przez Najemcę i osoby trzecie w Pojeździe.
 26. Pojazd zostaje przekazany Najemcy z pełnym zbiornikiem paliwa oraz czysty w środku i na zewnątrz i tak też musi zostać zwrócony tzn. zatankowany i czysty.
 27. Pojazd posiada ubezpieczenia, w szczególności OC i AC.
 28. Naruszenie postanowień niniejszego punktu (IX) wiąże się z obowiązkiem zapłaty kar umownych na rzecz Wynajmujących określonych w Cenniku.

IX. PROCEDURA W PRZYPADKU WYPADKÓW LUB INNYCH NAGŁYCH ZDARZEŃ.

 1. Wszelkie zdarzenia mogące skutkować powstaniem po stronie ubezpieczyciela obowiązku wypłaty odszkodowania, w szczególności szkody komunikacyjne, włamania, kradzież Pojazdu, uszkodzenia Pojazdu, sprzętu w tym również w wyniku aktów wandalizmu, Najemca zobowiązany jest zgłosić Wynajmującemu w terminie 24 godzin od zaistnienia zdarzenia, a także przedstawić szczegółowy raport pisemny oraz szkic zdarzenia najpóźniej do czasu zwrotu Pojazdu.
 2. Najemca jest zobowiązany niezwłocznie wezwać odpowiednie władze (w szczególności Policję) do każdego wypadku drogowego albo kolizji drogowej powstałych w związku z korzystaniem z Pojazdu oraz poinformować niezwłocznie odpowiednie władze (w szczególności Policję) o pożarze, kradzieży lub o innych uszkodzeniach, niezależnie od tego po czyjej stronie leży wina.
 3. Najemca zobowiązany jest przedsięwziąć odpowiednie środki przewidziane przepisami o ruchu drogowym w celu zapewnienia bezpieczeństwa ruchu w miejscu wypadku.
 4. W razie zaistnienia zdarzenia, o którym mowa w podpunktach poprzedzających niniejszego punktu (X), którego sprawcą jest osoba trzecia, której dane można ustalić, Najemca zobowiązany jest uzyskać oświadczenie sprawcy i oświadczenie Policji, potwierdzające winę sprawcy oraz zawierające wszelkie inne dane wymagane przez ubezpieczyciela, u którego ubezpieczony jest Pojazd, na mocy umowy ubezpieczenia, w tym: jego imię i nazwisko, numer rejestracyjny i markę jego pojazdu, numer jego polisy ubezpieczeniowej i nazwę zakładu ubezpieczeń, który wystawił taką polisę. Jeżeli sprawca jest nieznany, Najemca zobowiązany jest niezwłocznie zawiadomić właściwą jednostkę Policji.
 5. Najemca zobowiązany jest natychmiast poinformować Wynajmującego, jeśli Pojazd nie jest zdolny do kontynuowania podróży lub uległ jakiemukolwiek uszkodzeniu.
 6. Najemca zobowiązany jest postępować zgodnie z poleceniami Wynajmującego. Dalsze postępowanie uzależnione jest od rodzaju szkody. W przypadku nie przestrzegania przez Najemcę Regulaminu, poleceń Wynajmującego, Najemca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody i straty Wynajmującego powstałe z tego tytułu.
 7. W razie powstania szkody Najemca zobowiązany jest użyć wszelkich dostępnych mu środków w celu zmniejszenia szkody oraz w celu zabezpieczenia zagrożonego Pojazdu przed dalszą szkodą.

X. NAPRAWY.

 1. W razie potrzeby wszelkie usługi serwisowe, naprawy oraz inne czynności dotyczące Pojazdu Najemca może wykonać wyłącznie za uprzednią pisemną zgodą Wynajmującego i tylko w Autoryzowanych Stacjach Obsługi danej marki Pojazdu, chyba, że w konkretnym przypadku Wynajmujący wskazał inny punkt naprawy, ewentualnie wyraził zgodę na naprawę w nieautoryzowanej stacji.
 2. Najemca zobowiązany jest do stawienia się w autoryzowanym serwisie samochodowym w czasie i miejscu wyznaczonym przez Wynajmującego w przypadku awarii, której nieusunięcie może skutkować w szczególności kolejnymi usterkami, stwarzaniem zagrożenia w ruchu lub brakiem właściwego zabezpieczenia pojazdu przed kradzieżą. Obowiązek ten dotyczy również stawienia się w celu dokonania przeglądu gwarancyjnego Pojazdu, jeśli przypada on na okres obowiązywania Umowy najmu. W przypadku niezastosowania się Najemcy do obowiązków wskazanych w zdaniu poprzedzającym zobowiązany on będzie do zapłaty kary umownej określonej w Cenniku.
 3. Usunięcie awarii powstałej z winy lub zaniedbania obsługi przez Najemcę następuje na koszt Najemcy.

XI. PRZEKAZANIE ORAZ ZWROT POJAZDU.

 1. Najemca zobowiązuje się zwrócić pojazd w stanie niepogorszonym z uwzględnieniem normalnego zużycia, z kompletnym wyposażeniem i z dokumentami. Terminy i godziny przekazania Pojazdu określone są w Umowie najmu. Wszelkie koszty zwrotu Pojazdu ponosi Najemca. W razie opóźnienia Najemcy w zwrocie Pojazdu, jest on zobowiązany do zapłaty na rzecz Wynajmującego kary umownej określonej w Cenniku.
 2. Przekazanie i zwrot Pojazdu przez Najemcę zostanie potwierdzone podpisanym przez obie Strony protokołem przekazania. Podpisanie protokołu przekazania nie zwalnia Najemcy od odpowiedzialności za szkody, których nie można było wykryć przy zwrocie Pojazdu. Najemca otrzymuje w pełni posprzątany i przygotowany do korzystania samochód.
 3. W przypadku zwrotu pojazdu bez kompletu kluczyków, obu tablic rejestracyjnych oraz dowodu rejestracyjnego, gaśnicy lub/i innego wyposażenia wskazanego w protokole przekazania Najemca zobowiązany jest zapłacić karę umowną określoną w Cenniku.

XII. PODRÓŻE ZAGRANICZNE.

 1. Wyjazd Pojazdem poza granice Rzeczpospolitej Polskiej wymaga wcześniejszej pisemnej zgody Wynajmującego oraz dodatkowego ubezpieczenia, którego koszt w całości ponosi Najemca. Podróże do regionów objętych lub zagrożonych wojną są zabronione.
 2. W przypadku niedotrzymania warunków wskazanych w niniejszym punkcie (XIII) Najemca zobowiązany jest do zapłaty Wynajmującemu kary umownej określonej w Cenniku.

XIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.

 1. Wynajmujący podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Portalu i usunie w rozsądnym terminie wszelkie zgłoszone nieprawidłowości.
 2. Najemca zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Wynajmującego o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu Portalu, pisemnie lub za pośrednictwem wiadomości e-mail na adres Wynajmującego, podając imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości. Postanowienia o reklamacji stosuje się odpowiednio.
 3. Wyłącznie uprawnionym z tytułu autorskich praw majątkowych do wszelkich graficznych elementów i treści Portalu jest Wynajmujący. Kopiowanie, rozpowszechnianie i dokonywanie opracowań poszczególnych elementów Portalu, a także jego wyglądu jako całości, bez uprzedniej pisemnej zgody Wynajmującego jest zabronione. Szczególnej ochronie podlegają znaki towarowe.
 4. Regulamin podlega polskiemu prawu materialnemu i procesowemu.
 5. Wynajmujący zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu. W przypadku zmian w Regulaminie Wynajmujący udostępnia nowy tekst Regulaminu w Portalu. Umowy najmu w trakcie realizacji zostaną wykonane na dotychczasowych zasadach. Regulamin w nowym brzmieniu wchodzi w życie z upływem 7 dni od dnia jego publikacji w Portalu.
 6. W przypadku sporów, które mogą wyniknąć pomiędzy Wynajmującym, a Najemcą Strony zobowiązują się przede wszystkim rozstrzygnąć je polubownie.
 7. Jeżeli spór pomiędzy Wynajmującym, a Najemcą, który jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, nie zostanie rozstrzygnięty polubownie, to zostanie on rozstrzygnięty przez sąd powszechny, którego właściwość zostanie ustalona na podstawie przepisów prawa.
 8. Jeżeli spór pomiędzy Wynajmującym, a Najemcą, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, nie zostanie rozstrzygnięty polubownie, to zostanie on poddany rozstrzygnięciu przez Sąd Rejonowy w Gdyni lub Sąd Okręgowy w Gdańsku.
 9. Najemca będący konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego ma możliwość skorzystania ze wskazanym niżej pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń: (1) Rzecznicy konsumentów – działają w każdym powiecie i mieście na prawach powiatu. Możliwość uzyskania bezpłatnej porady lub informacji prawnej w sprawach dotyczących każdego rodzaju sporu z Wynajmującym – bez względu na miejsce siedziby przedsiębiorcy; (2) Organizacje konsumenckie – Federacja Konsumentów oraz Stowarzyszenie Konsumentów Polskich; (3) Stały polubowny sąd konsumencki działający przy wojewódzkich inspektoratach Inspekcji Handlowej (WIIH) i przy ich oddziałach zamiejscowych. Do rozpatrzenia sprawy niezbędna jest zgoda obu stron sporu; (4) Mediacja przy WIIH – niezbędna jest zgoda obu stron sporu. Szczegółowe informacje o sposobie dostępu do trybu postępowania i procedur rozstrzygania sporów przez sąd polubowny, znajdują się pod adresem internetowym: www.uokik.gov.pl prowadzonym przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.